Tumblelog by Soup.io
 • lekkaprzesada
 • foxgallagher
 • arrogance
 • shizuku
 • repostedfrom
 • AleXUnder
 • rocketpenguin
 • debaser
 • guyver
 • lucius
 • Szczu
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

2608 0e40 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBBart BBart

May 20 2018

8453 4f26
Reposted fromEtnigos Etnigos viapassingbird passingbird
9792 1ffa 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viastrzepy strzepy
9920 aff0
Reposted fromdailylife dailylife viacocaineblues cocaineblues

May 15 2018

Reposted fromdeadlihood deadlihood viastrzepy strzepy

May 13 2018

Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromdobby dobby vianezavisan nezavisan
7272 c41d 500
Reposted from4777727772 4777727772
7271 ae3e 500
Reposted from4777727772 4777727772
7273 5923 500
Reposted from4777727772 4777727772
7275 12bb 500
Reposted from4777727772 4777727772
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita via4777727772 4777727772
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria via4777727772 4777727772
2514 86b7 500
Reposted from4777727772 4777727772
2516 4f9f
Reposted from4777727772 4777727772
2517 d0dc 500
Reposted from4777727772 4777727772
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vianezavisan nezavisan
2520 030d 500
Reposted from4777727772 4777727772
2521 ecd3 500
Reposted from4777727772 4777727772
4795 f2ab
Reposted fromdoedeer doedeer viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl