Tumblelog by Soup.io
 • lekkaprzesada
 • greendaemon
 • Szczu
 • lucius
 • guyver
 • debaser
 • rocketpenguin
 • AleXUnder
 • repostedfrom
 • shizuku
 • arrogance
 • foxgallagher
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

9104 24bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viausagiaddict usagiaddict
5234 b236
Reposted fromtichga tichga viaLukasYork LukasYork

December 06 2019

a przecież wszystko jest proste
kiedy się kocha

to wzruszenie kiedy coś podchodzi pod gardło
zatyka głos i zasłania oczy
jeśli jest miłość, przestań się martwić
— Włochaty, Miłości wystarczy, że jest z płyty Bunt i miłość
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
5047 a590 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamrrru mrrru
4293 663b
Reposted fromsavatage savatage viashakeme shakeme
2170 c6f0 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianokturnal nokturnal
When is a monster not a monster? 
Oh, when you love it.
— Caitlyn Siehl, Literary Sexts: A Collection of Short & Sexy Love Poems
Reposted fromworst-case worst-case viashakeme shakeme
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapodkreslajmnie podkreslajmnie
8998 48f7
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakitsunesoba kitsunesoba
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
0827 cae1
Reposted from2017 2017 viakudlaty kudlaty

December 03 2019

2879 2e06
Reposted frombrumous brumous
8911 be22
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
3299 5e4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via0 0
9687 8669

"Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!"

Anna Janko

Reposted fromUndomiel Undomiel via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl