Tumblelog by Soup.io
 • lekkaprzesada
 • foxgallagher
 • arrogance
 • shizuku
 • repostedfrom
 • AleXUnder
 • rocketpenguin
 • debaser
 • guyver
 • lucius
 • Szczu
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Pozwoliła mu żyć, tak jak chciał czy musiał. I tylko nie mogła przestać patrzeć i nie mogła przestać kochać.
— Hanna Kowalewska
7189 676e
Reposted fromnuitlys nuitlys
1035 9161 500
Reposted from777727772 777727772
0101 8fcb
Reposted fromnuitlys nuitlys
8129 15af 500
Reposted fromcourtney97 courtney97
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viatwice twice
6678 3297
Reposted fromcourtney97 courtney97
5056 a863 500
Reposted fromcourtney97 courtney97
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
2867 9754 500
Reposted from777727772 777727772
2899 3044
Reposted fromdivi divi via777727772 777727772
7929 a4f5 500
Reposted from777727772 777727772
7998 dd13
Reposted from777727772 777727772
4564 c43d
Reposted fromcourtney97 courtney97
4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97
2195 cd8f 500
Reposted from777727772 777727772
2233 c5cf 500
Reposted from777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl